[rev_slider home_slider]

Zgłoszenie wierzytelności w upadłości konsumenckiej

Ustalenie wierzytelności w toku postępowania o upadłość konsumencką oraz zgłoszenie wierzytelności przez wierzycieli jest  jednym z ważniejszych etapów tego procesu. Wpływa na czas i płynność realizacji kolejnych kroków w postępowaniu upadłościowym, a często decyduje o tym, czy wierzyciel odzyska chociaż część długu.

Warunki zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności  w upadłości konsumenckiej traktowane jest jako jeden z etapów prowadzących do sporządzenia listy wierzytelności. By prawidłowo dokonać tej czynności, należy wziąć pod uwagę kilka wskazówek.

Każdy wierzyciel upadłego, który zainteresowany jest uczestnictwem w postępowaniu upadłościowym i realną możliwością zaspokojenia swoich wierzytelności, powinien w określonym terminie zgłosić do sędziego-komisarza swą wierzytelność. Istnieją w tym zakresie pewne przewidywane przez prawo warunki, które musi spełnić wierzytelność, by mogła być zgłoszona.

Musi to być wierzytelność:
•    majątkowa,
•    podlegająca zaspokojeniu z masy upadłości,
•    istniejąca w chwili ogłoszenia upadłości.

Warto wspomnieć, że uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi. Natomiast, gdy jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym będą one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu.

Zgłoszenie wierzytelności przez wierzycieli – procedura

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. W jego treści wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie. Do takiego zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty – w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach –  które usprawiedliwiają określone zgłoszenie. Sporządza się je na określonym przez Ministra Sprawiedliwości wzorze.

W zgłoszeniu wierzytelności należy zatem podać:

  • imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  • określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  • dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
  • kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
  • zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
  • w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  • stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
  • jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Przekazanie zgłoszenia wierzytelności do syndyka

Jeżeli zgłoszenie wierzytelności odpowiada wymaganiom prawnym, sędzia-komisarz niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni, przekazuje odpis zgłoszenia syndykowi, który podejmuje czynności w celu sporządzenia listy wierzytelności.

W razie pytań o zgłoszenie wierzytelności w upadłości konsumenckiej zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawa Gospodarczego w Katowicach.

Related Posts