[rev_slider home_slider]

Upadłość Konsumencka Przedsiębiorcy

Upadłość Konsumencka Przedsiębiorcy

Czy to możliwe?
Zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej stosuje się wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niemniej czy wyklucza to zupełnie opcję upadłości konsumenckiej przedsiębiorcy? Oraz czy oddalenie wniosku o upadłość uniemożliwia nam oddłużenie?

1.Upadłość przedsiębiorcy

Warunkiem wstępnym do upadłości przedsiębiorcy jako osoby fizycznej jest próba wszczęcia normalnej upadłości na gruncie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe.

Zastosowanie tej procedury jest dla nas obligatoryjne niezależnie od tego czy zamierzamy udać się w stronę upadłości przedsiębiorcy czy też upadłości konsumenckiej. Wynika to z faktu, że Upadłość przedsiębiorcy jest „krokiem wstępnym” dla ewentualnej upadłości konsumenckiej.

Istotę procedury oraz jej „wstępności” obrazuje poniższa grafika:

Upadłość Konsumencka Przedsiębiorcy

Postępowanie jednak w rzeczywistości nie jest tak prostą procedurą jak może wydawać się z grafiki. W pierwszej kolejności wymaga sporządzenia skomplikowanego wniosku o upadłość, a także poniesienia opłat o łącznej kwocie 5251,21 zł z czego 1 000 zł to opłata wpisowa, a pozostała kwota to zaliczka na poczet czynności postępowania upadłościowego. Bez przedmiotowych opłat wniosek nie zostanie rozpoznany jako zawierający brak formalny, a to odrzucenie spowoduje, że nie będziemy mieli możliwości wszcząć postępowania upadłościowego osoby fizycznej.

W przypadku jednak gdy wniosek zostanie rozpoznany Sędzia-Komisarz wyznaczy Tymczasowego Nadzorcę Sądowego (dalej: TNS), który bada majątek Przedsiębiorcy oraz to czy są środki na pokrycie masy upadłości. W przypadku pozytywnej opinii TNS Sąd ogłasza upadłość.

Upadłość przedsiębiorcy posiada wiele zalet sama w sobie przede wszystkim w postaci umorzenia toczących się postępowań, zawieszenia egzekucji, oraz zakazu wszczynania postępowań przeciwko Upadłemu. W rezultacie prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa, oraz w zasadzie zbycia całości majątku dłużnika.

Dodatkową zaletą jest wniosek z art. 369 PrUpad, która pozwala w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości o wnioskowanie o sporządzenie planu spłaty wierzytelności osobistych i umorzenie pozostałej części zobowiązań. Pozwala to na regulowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną na regulowanie swoich zobowiązań bez ryzyka wszczęcia postępowania egzekucyjnemu przeciwko przedsiębiorcy.

Minusem jest jednak nadzwyczajna kosztochłonność postępowania. Z początku należy na samo wszczęcie postępowania mieć przygotowaną kwotę prawie 5 300 zł na opłaty. Należałoby także mieć zabezpieczoną odpowiednią kwotę w gotówce lub rachunku bankowym, które byłby wystarczające na potrzebę pokrycia kosztów masy upadłości.

art. 369

2. Wtórna upadłość konsumencka

W przypadku jeżeli Sędzia-Komisarz oddali wniosek ze względu na brak środków na pokrycie masy upadłości otwiera nam się możliwość przeprowadzenia postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Konieczne przy tym jest, aby wniosek taki nie został uznany za spóźniony.

Po oddaleniu wniosku konieczne będzie zamknięcie działalności, a następnie złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Procedura upadłości

Postępowanie konsumenckie ulega znacznemu uproszczeniu bowiem nie spotykamy się z instytucją TNS, a także nie trzeba pokrywać po raz kolejny kosztów postępowania. Co więcej postępowanie to prowadzone jest bez względu na wartość majątku dłużnika.

Po raz kolejny jednak jeżeli Sąd uzna wniosek za spóźniony to może oddalić wniosek i nie ogłosić postępowania upadłościowego osoby fizycznej.

Jak widać ustawodawca w myśl realizacji zasady volenti non fit iniuria postanowił pozostawić furtkę bezpieczeństwa dla uczciwych przedsiębiorców, którym biznes po prostu się nie powiódł. Furtką tą jest możliwość upadłości konsumenckiej osoby fizycznej, która wcześniej nie posiada zdolności upadłościowej jako przedsiębiorca.

Wtórna upadłość wymaga jednak, aby niemożność upadłości przedsiębiorcy nie była spowodowana celowym działaniem przedsiębiorcy, oraz wniosek o upadłość nie był przez niego spóźniony.

Dlatego też każda sprawa powinna być analizowana indywidualnie z możliwością przyjęcia przedstawionej tutaj opcji. W przypadku wystąpienia potrzeby ogłoszenia upadłości korzystne i konieczne może okazać się skonsultowanie sprawy z podmiotem profesjonalny.

Blog Attachment
  • upadlosc3
  • wniosek
  • grafika-upadlosc

Related Posts