[rev_slider home_slider]

Potrzebują Państwo pomocy przy obsłudze spółki komandytowej ?

Zapraszamy do skorzystania z szybkiego formularza lub kontaktu drogą telefoniczną : 796 449 333

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (pełna klauzula)

SPÓŁKA KOMANDYTOWA KATOWICE / ŚLĄSK

linia

Spółka komandytowa – poznaj zasady jej zakładania, funkcjonowania i zalety.

Spółki komandytowe od wieków funkcjonują na całym świecie. Ich podstawowym założeniem jest współdziałanie wspólników, gdzie jeden aktywnie angażuje się w sprawy spółki, a inni -przynajmniej co do zasady- ograniczają się do biernej działalności przez np.: wkład finansowy. Jednak jest to założenie podstawowe, ponieważ powołanie spółki komandytowej lub przekształcenie w nią obecnej działalności ma znacznie więcej korzyści.

Kancelaria Prawa Gospodarczego Radosław Paulewicz pomaga przedsiębiorcom nie tylko założyć spółkę komandytową, ale również przekształcić w nią istniejącą działalność. Pomoc polega na poradach prawnych, przygotowaniu dokumentacji do powołania spółki komandytowej, oraz przeprowadzeniu audytu prawnego. Zanim jednak zaoferujemy pomoc, przedstawimy, czym jest spółka komandytowa, jakie ma zalety i jakie daje możliwości działającym przedsiębiorcom

Krótki rys historyczny wielkowiekowej tradycjii

Spółki komandytowe nie są koncepcja współczesną. Ich geneza sięga XI wieku, a pierwsza umowa o nazwie accomanditaria powstała we Włoszech. Polegała ona na obrocie towarami w handlu lądowo-morskim. Kupiec lądowy (bierny) przekazywał swoje dobra handlowe wspólnikowi morskiemu (aktywnemu). Ten znów obracał towarami podczas podróży i po powrocie rozliczał się ze swoim biernym wspólnikiem lądowym. Na terenach polskich, spółka komandytowa pojawiła się w okresie II Rzeczypospolitej i była formalnie unormowana przez państwa zaborcze. W Polsce współczesnej, instytucję spółki komandytowej uregulował jako pierwszy kodeks handlowy z 27 czerwca 1934 roku, który został uchylony dopiero 15 września 2000 roku, w związku z uchwaleniem obecnego obowiązującego Kodeksu spółek handlowych. Od roku 2018, w Polsce zarejestrowanych jest ponad 30 tys. spółek komandytowych, dzięki czemu zajmują one drugie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych spółek prawa handlowego w naszym kraju. Skąd ich taka popularność?

Słów kilka o spółce komandytowej

Spółka komandytowa jest szczególnym typem spółek osobowych, dla których podstawowe znaczenie ma skład osobowy spółki, cechy osobowe wspólników oraz brak wyodrębnionych organów spółki, m.in. zarządu. Ponadto, spółka komandytowa może we własnym imieniu nabywać prawa (w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe), zaciągać zobowiązana oraz pozywać i być pozywaną, dzięki czemu może prowadzić aktywną działalność na rynku gospodarczym. Spółka komandytowa jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna) będzie ponosiła odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Dopiero w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, wierzyciel będzie mógł sięgnąć do całego majątku osobistego jej wspólników. To właśnie w tym momencie, ujawnia się specyfika spółki komandytowej, w ramach której przynajmniej jeden wspólnik ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania (komplementariusz), a odpowiedzialność innego wspólnika jest ograniczona.

W RAMACH OBSŁUGI SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 

linia

iko11Pomożemy w procedurze przekształcenia spółki w spółkę komandytową;

iko11Doradzimy najkorzystniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań naszych klientów;

iko22Przeprowadzimy analizę finansową i prawną Państwa działalności gospodarczej, skutecznie optymalizując koszty jej prowadzenia;

iko22Wspieramy klienta w procedurze tworzenia spółki komandytowej;

iko33Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty, pozwalające na przeprowadzenie procesu tworzenia lub przekształcenia spółki;

iko33Reprezentujemy wspólników oraz spółkę przed sądami powszechnymi oraz organami podatkowymi na każdym etapie postępowania rejestrowego.

Wspólnicy spółki komandytowej

linia

Spółkę komandytową założyć mogą przynajmniej dwaj wspólnicy. Pierwszy z nich -komplementariusz, jest wspólnikiem aktywnym. Reprezentuje on spółkę oraz co do zasady prowadzi jej sprawy. Co niezwykle istotne, będzie przy tym ponosił nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Drugim wspólnikiem jest komandytariusz (wspólnik pasywny), jednak jego rola ogranicza się przede wszystkim do wniesienia wkładu (z reguły w postaci środków pieniężnych) oraz reprezentacji spółki, ale tylko i wyłącznie jako pełnomocnik. Podkreślić trzeba, że odpowiedzialność komandytariusz będzie ograniczona do wysokości tzw. sumy komandytowej (kwotowa określona górnica granica odpowiedzialności). Niemniej jednak, w przypadku, w którym komandytariusz wniósł wkład do spółki, jego odpowiedzialność zmniejszy się do kwoty, stanowiącej różnicę między wskazaną w umowie sumą komandytową a wartością wniesionego wkładu. Może zatem dojść do sytuacji, w której wierzyciel nie będzie mógł skutecznie sięgnąć do majątku osobistego komandytariusza, tj. kiedy suma komandytowa będzie równa wartości wniesionego wkładu. Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną. Podkreślić należy, iż ten sam podmiot nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.


1.Jak założyć spółkę komandytową?

Spółkę komandytową można założyć przy pomocy naszej Kancelarii. Dokonamy niezbędnego audytu, dzięki któremu będziemy w stanie pomóc z optymalizacją odpowiedzialności za zobowiązania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pomożemy dokonać właściwego podziału ,,ról” w spółce komandytowej, który to stanowi kluczowy element w ramach jej działalności i zasad funkcjonowania.
Przygotujemy wszystkie dokumenty związane m.in. z zawiązaniem umowy spółki oraz zgłoszeniem jej do KRS. Oszacujemy sumę kwoty komandytowej, doradzimy w kwestii wkładów finansowych czy niefinansowych w nowopowstałej spółce komandytowej. Nasza oferta nie ogranicza się do pomocy doradczej czy przygotowania dokumentacji. Reprezentujemy również swoich klientów w ramach postępowania sądowego w przedmiocie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przed organami podatkowymi.
Pomożemy również przekształcić już istniejącą spółkę handlową w współkę komandytową. Jest to skomplikowany proces, dlatego świadczymy wszelką pomoc prawną, doradczą oraz reprezentacją przed organami państwowymi na każdym etapie postępowania.

 

2. Dlaczego warto założyć spółkę komandytową?

Ze względu na swój szczególny charakter, spółka komandytowa ma wiele zalet, pozwalając przede wszystkim na swobodne prowadzenie działalności gospodarczej, z jednoczesną optymalizacją i kontrolą ponoszonej przez poszczególnych wspólników odpowiedzialności. Co ważne, spółka komandytowa nie będzie odrębnym podatnikiem, albowiem podatek dochodowy spółki komandytowej będą rozliczali jej wspólnicy. Jeśli więc wspólnikami będą osoby fizyczne, są one zobowiązane do uwzględnienie przychodów i kosztów spółki komandytowej w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W przypadku osób pewnych, rozliczenie nastąpi w ramach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
A zatem, w przeciwieństwie do spółek kapitałowych, w ramach spółki komandytowej wspólnicy będą opodatkowani jednokrotnie, stanowiąc podstawową zaletę dla tej formy prowadzenia działalności gospodarczej.
Bardzo ważną możliwością jest uczynienie komplementariuszem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, co w znacznym stopniu ogranicza odpowiedzialność osób fizycznych za działania spółki komandytowej. Poza tym wspólnicy w elastyczny sposób dysponują zyskami spółki (nawet w trakcie trwania roku obrotowego) przy braku wymogów w zakresie minimalnej wysokości kapitału zakładowego.
Jeśli mają Państwo pytania, wątpliwości to zachęcamy do kontaktu. Doradzimy i wesprzemy we wszystkich kwestiach związanych z założeniem spółki komandytowej.