[rev_slider home_slider]

fuzje, przejęcia i podziały spółek

FUZJE, PRZEJĘCIA, PODZIAŁY SPÓŁEK (M&A)

linia

Kancelaria Prawa Gospodarczego Radosława Paulewicza świadczy kompleksową pomoc prawną w procesach fuzji i przejęć firm (mergers & aquisitions). Przygotowujemy i koordynujemy sprzedaż przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części oraz podział spółek kapitałowych. Opracowujemy dokumentację niezbędną dla przeprowadzenia złożonych zmian kapitałowych.

Towarzyszymy zarządom i współwłaścicielom przedsiębiorstw w procesie negocjacji i domknięcia transakcji. Koordynujemy proces due diligence, uwzględniając aspekty prawne, organizacyjne biznesowe i podatkowe.

DZIAŁANIA W PROCESIE FUZJI I PRZEJĘĆ

linia

iko11Przygotowujemy uchwały zarządu i walnego zgromadzenia oraz informacje dla wspólników.

iko11Opracowujemy optymalną strategię przekształcenia spółki; bierzemy pod uwagę czas, wydatki, obowiązki podatkowe, nakład pracy oraz korzyści i ciężary związane z operacją.

iko11Pomagamy w uzyskaniu zgód na fuzje i przejęcia od organów administracyjnych np. UOKIK, URE, UKE.

iko22Reprezentujemy spółkę w postępowaniu sądowym o rejestrację zmian.

iko22Koordynujmy tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz przenoszenia na nowe spółki praw i obowiązków dotychczasowych podmiotów.

iko22Sporządzamy plan przekształcenia.

iko33Współpracujemy z biegłym rewidentem przy sporządzeniu opinii.

iko33Organizujemy transfer przedsiębiorstwa oraz jego zorganizowanych części.

FUZJE I PRZEJĘCIA – KORZYŚCI Z UDZIAŁU KANCELARII PRAWNEJ W PROCESIE PRZEKSZTAŁCEŃ PRAWNYCH

linia

  • Audyt prawny – raport końcowy z due dilligence przedstawia stan majątkowy i prawny badanego podmiotu, daje zalecenia i ostrzeżenia dotyczące procesu przejęcia.
  • Zmniejszenie ryzyka prawnego i gospodarczego – zarówno dla spółki powstałej w wyniku przekształcenia jak i podmiotu przejmowanego.
  • Uzyskanie niezbędnej zgody na przekształcenie ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  • Usprawnienie i przyspieszenie fuzji, transferu lub przekształcenia przedsiębiorstwa.