[rev_slider home_slider]

Upadłość konsumencka – krok po kroku

Upadłość konsumencka krok po kroku
– według zasad obowiązujących od 2015 r.

Od początku 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Złagodziły one obowiązujące dotychczas regulacje prawne. Obecnie, każdy konsument, tj. osoba nieprowadząca działalności gospodarczej może uwolnić się od ciążących na nim długów w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W jaki sposób osoba, która nie jest w stanie spłacić swoich długów, może się od nich uwolnić? W skrócie procedura ta wygląda następująco.

Krok 1 – wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Pierwszym krokiem do zainicjowania postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej jest sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, który kieruje się do sądu.

Obecne przepisy zobowiązują do kompleksowego uzasadnienia sytuacji, w której znajdował się dłużnik w chwili, kiedy powstało zobowiązanie, którego nie jest w stanie spłacić. Żeby wszcząć postępowanie upadłościowe, sąd musi mieć pewność, że niewypłacalność dłużnika nie powstała wskutek zawinionego działania lub rażącego niedbalstwa. W uzasadnieniu takiego wniosku należy ująć  wszelkie okoliczności, które działają na korzyść dłużnika.

Wniosek musi również zawierać wskazanie wierzycieli, ich dane personalne oraz dane szczegółowe dotyczące przysługujących im wierzytelności.

Ponadto, trzeba sporządzić całościowy i aktualny wykaz majątku własnego dłużnika.

Krok 2 – złożenie wniosku do sądu

Następnym krokiem jest złożenie takiego wniosku w sądzie. Od wniosku trzeba uiścić opłatę sądową w wysokości 30 zł. Dalej, po całościowym rozpatrzeniu sprawy, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej albo oddala taki wniosek.

Krok 3 – postępowanie likwidacyjne

Krok kolejny to postępowanie likwidacyjne. Na tym etapie sprawę przejmuje syndyk. Sporządza listę wszystkich wierzycieli i ich wierzytelności, a następnie jego działania prowadzą do spieniężenia majątku dłużnika poprzez jego likwidację. Syndyk dokonuje sprzedaży dóbr będących w posiadaniu upadłego. Z uzyskanych kwot następuje zaspokojenie  wierzycieli.

upadłość konsumencka

Krok 4 – plan spłaty

Na tym etapie sąd ustala plan spłaty, na podstawie którego dłużnik, w okresie do 36 miesięcy, ma uiszczać określone kwoty na rzecz wierzycieli. Jeśli sąd uzna, że majątek dłużnika nie pozwala na jakiekolwiek spłaty, może dojść  do umorzenia wszystkich długów.

Upadłość konsumencka wstrzymuje postępowania komornicze

Wydanie przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej pociąga za sobą dalej idące skutki, ponieważ powoduje zawieszenie wszelkich prowadzonych przeciwko dłużnikowi postępowań egzekucyjnych. Natomiast po uprawomocnieniu się takiego postanowienia następuje umorzenie tych postępowań. Zostają one zastąpione jednym postępowaniem likwidacyjnym prowadzonym przez syndyka.

W związku z faktem, iż każde postępowanie  o ogłoszenie upadłości różni się w zależności od osoby dłużnika i jego sytuacji, każdą sprawę należy potraktować indywidualnie. Warto zatem zasięgnąć pomocy profesjonalisty, by uniknąć negatywnych skutków, jakie może za sobą pociągnąć postawienie dłużnika w stan upadłości. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną w Katowicach. Pomagamy osobom ze Śląska i spoza tego regionu.

 

Blog Attachment
  • upadlosc-konsumencka-najlepsza-na-swiecie-schemat-tabelka
  • upadlosc

Related Posts