[rev_slider home_slider]

WADY I ZALETY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WADY I ZALETY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W jakiej formie prawnej prowadzić działalność gospodarczą? Z takim dylematem boryka się prawie każda osoba planująca własny biznes. Obok jednoosobowej działalności gospodarczej, najpopularniejszą formą prowadzenia firmy w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego? odpowiedzi na to pytanie pomoże udzielić poniższe zestawienie wad i zalet spółki z o.o.

Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • „Tradycyjna” sformalizowana procedura zakładania spółki z o.o.

W procesie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyróżniamy następujące etapy:

 1. zawarcie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego (zaznaczyć należy, że nie tylko umowa, a każda jej zmiana musi zostać dokonana w takiej formie)
 2. wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wspólników
 3. ustanowienie organów spółki z o.o.
 4. rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 5. dopełnienie pozostałych formalności, takich jak m.in. otwarcie rachunku bankowego, dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w urzędzie skarbowym, czy też w ZUS.

Z reguły procedura ta jest dość czasochłonna, bo trwa od 4 do 6 tygodni (w przeciwieństwie do trybu internetowego). Nie można jednak zapomnieć o tym, że już po podpisaniu umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, może ona od razu we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

 • Podwójne opodatkowanie zysku

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podatek odprowadzany jest zarówno od zysków spółki (jako osobnego podmiotu prawnego), jak i od zysków wspólników. Inaczej mówiąc, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a w sytuacji gdy udziałowcy czerpią ze spółki dochody w postaci dywidend, podlegają one dodatkowo opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). W większości przypadków kwestia opodatkowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością traktowana jest jako wada. Jednak przy zastosowaniu odpowiedniej optymalizacji podatkowej można w prosty sposób zmniejszyć podstawę opodatkowania, dzięki czemu podwójne opodatkowanie nie będzie aż tak dotkliwe.

 • Pełna księgowość

Prowadząc działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba liczyć się z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości, czyli sformalizowanego i rozbudowanego systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych. Z drugiej strony, nie musi być to postrzegane jako wada. Dzięki pełnej księgowości w każdym czasie możliwa jest ścisła kontrola nad sytuacją finansową prowadzonego przedsiębiorstwa, co pozwala na efektywne zarządzanie spółką.

 • Coroczne składanie sprawozdań finansowych

Dość kłopotliwą kwestią może okazać się również obowiązek corocznego składania do sądu rejestrowego (oraz do Urzędu Skarbowego) sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdania z działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • Ograniczona odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki

Przez większość przedsiębiorców ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki uważana jest za największą zaletę prowadzenia działalności w takiej formie. Oznacza to, że wspólnicy są odpowiedzialni za długi spółki jedynie do wysokości wniesionego do niej kapitału w postaci wkładów. Dzięki temu wspólnicy mogą chronić swój prywatny majątek przed niepowodzeniami w interesach spółki.

 • „zasada jednego okienka”

Jedna z nowelizacji ustawy o KRS wprowadziła tzw. „zasadę jednego okienka”. Oznacza to dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymanie, wraz z numerem KRS, także numerów REGON i NIP, co ogranicza do minimum formalizm całej procedury i pozwala na przyspieszenie procesu pełnej rejestracji spółki. Numery REGON i NIP nadawane są spółce automatycznie w kilka dni po jej rejestracji w KRS.

 • Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet

Ustawodawca wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom i znacznie uprościł możliwość zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki internetowemu trybowi rejestracji spółek, wszystkie niezbędne formularze można wypełnić i złożyć on-line bez udziału notariusza, co niebagatelnie przyspiesza procedurę. Zarejestrowanie spółki w tym trybie może nastąpić już po 24 godzinach od wprowadzenia danych do systemu. Dodatkowo opłata sądowa za wpis nowej spółki do KRS została w tym wypadku obniżona, do 250 zł.

 • Swoboda prowadzenia działalności przez obcokrajowców

Istotnym udogodnieniem dla przedsiębiorców zagranicznych jest to, że mogą oni, niemal bez ograniczeń (w szczególności w przypadku posiadania numeru PESEL) prowadzić interesy w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wcale nie musi składać się z co najmniej dwóch wspólników. Udogodnienie to zostało wprowadzone przede wszystkim po to, by umożliwić przedsiębiorcom dążącym do rozwoju swojej działalności, ograniczenie ryzyka gospodarczego. Ponadto, przy dokonaniu odpowiedniej optymalizacji podatkowej, forma ta może okazać się szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców samodzielnie prowadzących działalność.

 • Stosunkowo niskie koszty założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz niski minimalny kapitał zakładowy spółki

Koszty, jakie generuje powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wiążą się z następującymi kosztami:

– zawarciem umowy spółki przed notariuszem

– opłatami sądowymi z tytułu wpisania spółki do KRS (wyżej wymienione koszty ulegają obniżeniu, jeżeli wybierzemy internetowy tryb rejestracji spółki) oraz

– wniesieniem kapitału zakładowego (w postaci wkładów wspólników) w wysokości minimum 5 000 zł (dla porównania w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej jest to 50.000 zł, a dla spółki akcyjnej ‑100.000 zł).

 • Dziedziczenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Dla niektórych przedsiębiorców bardzo ważnym jest odpowiednie zabezpieczenie majątkowe rodziny. Dlatego powszechna jest praktyka zapisywania udziałów w spółce najbliższym. Co więcej, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można w prosty sposób rozporządzać swoimi udziałami w spółce, co pozwala na szybkie ich spieniężenie.

 • Większa wiarygodność spółki kapitałowej w obrocie gospodarczym

Dla wielu kontrahentów forma prawna, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi potwierdzenie wiarygodności, wartościowości i trwałości tego podmiotu. Dzieje się tak, ponieważ spółka posiada własny kapitał, którym odpowiada za swoje zobowiązania. Dlatego też, szczególnie jeżeli chcemy angażować się w duże przedsięwzięcia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może okazać się świetnym rozwiązaniem.

Related Posts