[rev_slider home_slider]

Pre-Pack, czyli przygotowana upadłość

Postępowanie w sprawie upadłości likwidacyjnej przedsiębiorcy jest procesem skomplikowanym, czasochłonnym i kosztownym. By je skrócić, można skorzystać z uproszczonej procedury Pre-Pack, czyli przygotowanej upadłości.

Postępowanie w przedmiocie przeprowadzenia upadłości likwidacyjnej przedsiębiorcy wymaga znajomości realiów nie tylko prawnych, ale także ekonomicznych i rachunkowych. W konsekwencji trudność, jaką jest faktyczne upłynnienie majątku przedsiębiorcy, powoduje, że postępowanie takie jest czasochłonne i kosztowne.

Ustawodawca wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uproszczenia całej procedury, przewidział w ramach przepisów art. 56a i następnych ustawy Prawo Upadłościowe możliwość przeprowadzenia upadłości przygotowanej, zwanej także „Pre-Pack”.

Na czym polega przygotowana upadłość Pre-Pack

W dużym skrócie Pre-Pack polega na tym, że sam upadły wskazuję nabywcę swojego przedsiębiorstwa i wnosi o dokonanie sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorcy na rzecz wskazanego nabywcy po ustalonej przez Strony cenie. Przedmiotem takiej sprzedaży może być przedsiębiorstwo, jego zorganizowana część (zwana ZCP) lub składniki majątkowe stanowiące znaczną cześć przedsiębiorstwa. Dla uproszczenia elementy te będą dalej zwane Pakietem.

Procedurę upadłości Pre-Pack obrazuje poniższy schemat

Pre-Pack

Istotą różnicy między procedurą Pre-Pack, a zwykłą sprzedażą jest to, że Nabywca kupuje przedsiębiorstwo odciążone od długów, które zostaną zaspokojone z masy upadłości, którą jest kwota uzyskana ze sprzedaży.

Skutki oszacowania wartości firmy w zależności od nabywcy

Warto zwrócić, że sam Pakiet podlega oszacowaniu przez biegłego sądowego. Niemniej jednak samo oszacowanie wartości Pakietu, wywiera różne skutki w zależności od osoby nabywcy.

Ograniczenia w procedurze Pre-Pack
Nabywca Ograniczenie wynikające z oszacowania
Podmiot wymieniony w art. 128 Ustawy – Osoba bliska Upadłemu Cena sprzedaży Pakietu nie może być niższa niż cena oszacowania dokonanego przez biegłego sądowego – ograniczenie to ma uniemożliwić działania typu „zadłuż i wykup bez długu”
Podmiot inny niż wymieniony w art. 128 Ustawy Cena oszacowania stanowi jedynie wskazówkę dla Sędziego-Komisarza podczas rozpoznawania wniosku, cena sprzedaży Pakietu może być niższa niż cena oszacowania.

 

Warunki sprzedaży w Pre-Packu określa sąd

Warto zwrócić uwagę, że samo zatwierdzenie Pre-Pack jest w dużej mierze uznaniowe. Teoretycznie Sędzia-Komisarz powinien zatwierdzić sprzedaż w przypadku, jeżeli cena sprzedaży Pakietu jest wyższa niż kwota masy upadłości możliwa do uzyskania w postępowaniu likwidacyjnym z uwzględnieniem kosztów. Niemniej nawet bez wskazywania tej przesłanki sąd może zatwierdzić procedurę Pre-Pack.

W swym orzeczeniu Sąd de facto określa warunki sprzedaży (mogąc się odwołać do tych przedstawionych przez Strony) wraz z określeniem ceny. Samej sprzedaży zaś dokonuje Syndyk w terminie trzydziestu dni od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu. Warto przy tym wskazać, że Wierzyciele Upadłego mogą zaskarżyć takie postanowienie.

W przypadku odmowy zatwierdzenia sprzedaży firmy w Pre-Packu, Wnioskodawca ma prawo wnieść zażalenie.

Przygotowanie dokumentów do procedury przygotowanej upadłości Pre-Pack

Procedura Pre-Pack jest niewątpliwie dynamiczną i korzystną opcją w polskim Prawie Upadłościowym, niemniej jednak łatwość ta jest pozorna. Przygotowanie dokumentów pod procedurę Pre-Pack wymaga doświadczenia w postępowaniu upadłościowym, a także realnej znajomości rynku oraz przepisów prawa.

Zainteresowanych skorzystaniem z procedury Pre-Pack zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią w Katowicach. Doświadczenie w postępowaniach upadłościowych dla spółek na Śląsku oraz wykonywaniu syndyka gwarantuje najwyższą jakość usługi.

 

Blog Attachment
  • pre-packpng

Related Posts